Årsmelding 2023

Årsmøtet i Hardanger BTK onsdag kunne slå fast at 2023 vart eit vellukka år for klubben!

Her kjem årsmeldinga som vart godkjend på årsmøtet:

Årsmelding Hardanger Bordtennisklubb                                                        26.02.2024

Innleiing

Her kjem årsmelding for 2023. Denne er kortfatta. Ei meir omfattande sesongmelding vert godkjend av styret og lagt ut på hbtk.no etter sesongslutt i juni.

Organisasjon

Klubben har hatt ordinær lovnorm sidan årsmøte i 2023.

Styret har vore samansett slik sidan sist årsmøte:

Leiar:                          Håvard Markhus                    Vald til 2024

Nestleiar:                   Jack Feng                                Vald til 2024

Styremedlem:             Iselinn Stuve                          Vald til 2024

Varamedlem:             Kjersti Hanssen                      Vald til 2024

Valkomitè:

Leiar:               Vidar Sangolt

Medlem:         Jeannette Huttenlocher

Varamedlem: Bente Maubach

Kontrollutval:


Leiar:               Martin Dalane

Medlem:         Vegard Markhus

Anders Hovden har vore rekneskapsførar.

Ein del verv fylgjer sesongane. Oversikt over desse står i sesongmeldingane.

Styrearbeid
Styret har gjennomført fire digitale styremøte og har i tillegg hatt kontakt via telefon og epost.

Medlemstal

Klubben hadde 73 registrerte medlemer pr. 31.12.2023.

Forbundsting, regionsting og valde representantar

Håvard Markhus representerte klubben på forbundstinget i mai og på regionstinget i juni. På regionstinget hadde Jack Feng takka nei til attval. Han gjekk dermed ut av styret i Region Vest etter seks år – det siste som varamedlem.

Eigne arrangement

Me har arrangert Norheimsund Open samt nokre mindre arrangement.

Dugnad

Klubbens største dugnadsløft var Norheimsund Open. I tillegg har me gjennomført dugnad i samband med nokre mindre arrangement. Elles vert det utført mykje dugnad i samband med den ordinære drifta av klubb og hall.

Kurs

Sju medlemer deltok på regionsdommarkurs i Norheimsund.

Økonomi

Økonomisk gjekk klubben med eit overskot på kr 3315,- i 2023. Me har pengar på konto og ein ryddig økonomi.

Diverse

Klubben leiger framleis treningslokale i gymsalen på den tidlegare yrkesskulen i Steinsdalen. Me har kontrakt fram til sommaren 2024.

Klubben fekk vitjing av den litauiske klubben Akmenė «Mažoji raketė» BTK i samband med Norheimsund Open. I august reiste me på besøk til denne klubben.

Oppsummering

Klubben har mange medlemer som tek på seg oppgåver, og drifta av klubben går godt!

Me hadde mange aktive medlemer og høgt aktivitetsnivå om våren, men opplevde ein liten nedgang om hausten. Ved utgangen av året var antal aktive medlemer og aktivitetsnivå framleis høgare enn før me fekk tilgang til eige treningslokale i Hardanger Bordtennishall. Me har også oppnådd veldig gode resultat!

Me kan vera veldig godt nøgde med året! Blant høgdepunkta var då me tangerte klubbrekorden i antal NM-medaljar under veteran-NM på Stord, då me stilte med heile elleve deltakarar på NM for yngre/Stiga 11-ern i Oslo og då tolv klubbmedlemer var på tur til Litauen.

Sjå elles sesongmeldingane, som vert lagt ut på hbtk.no etter sesongslutt i juni kvart år.

Styret

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.