Medlemsinfo

Medlemskontingent og treningsavgift:

Medlemskontingent og treningsavgift sesongen 2021-2022 er 600,- for heile sesongen og 400,- for dei som startar etter nyttår. Du kan prøva nokre gonger gratis før du bestemmer om du vil fortsetja.

Fritidskort og medlemskap

Kvam herad er med på eit pilotprosjekt med Fritidskortet. Denne ordninga gjev born og unge ( 6-18 år) i Kvam kr 1000 pr halvår til å betala medlemskontingent for faste, organiserte fritidsaktivitetar. Det betyr at alle mellom 6 og 18 år kan få dekkja medlemskontingent og treningsavgift i Hardanger BTK denne sesongen om ein ynskjer det! Medlemskontingent og treningsavgift sesongen 2021-2022 er 600,- for heile sesongen og 400,- for dei som startar etter nyttår. Du treng med andre ord ikkje bruka heile Fritidskortet på oss.

Meir info om Fritidskortet i Kvam finn du her.

Bruksanvisning til Fritidskortet finn du her.

Sjå på Youtube korleis heile prosessen fungerer her. Instruksjonsvideoane er i tre delar (Logg inn, Hent Fritidskort og Betale faktura) og på seks ulike språk. Dei er laga av Arendal kommune, men bortsett frå at ein må endra til Kvam er alt likt.

Klubben sender ut faktura via mail. Dersom du ynskjer å betala heile eller delar av medlemskontingenten og treningsavgifta med Fritidskortet, registrerer du det her. NB. Bruk Chrome nettlesar.

Hardanger BTK har gått over til ei ny ordning for innmelding i klubben.

Dersom du ynskjer å melda deg inn i Hardanger BTK gjer du det her.

Dersom du allereie er medlem treng du ikkje registrera deg.

Forsikring og lisens:

Alle under 13 år er forsikra gjennom barneidrettsforsikringa til Norges idrettsforbund. Les meir her.

Alle som deltek i turneringar eller seriespel og tilhøyrer klassane gutar/jenter 13 og eldre må betala lisens. Les meir om det her.

Samtykke til bilete og film

Me i Hardanger BTK tek bilete og film av våre medlemer til bruk på Facebook og nettside. Dette kan skje i samband med treningar, turneringar, seriespel og andre arrangement. Alle over 15 år bestemmer sjølve om dette er greitt. For born og unge under 15 år må både bornet/ungdomen og foreldre/føresette samtykka. Dersom nokon ikkje samtykker til dette må dei sjølve eller foreldra/føresette informera Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no).

Parfyme:

For at alle våre medlemer skal kunna vera med på treningar og andre aktivitetar, håpar me alle kan unngå bruk av alle typar parfymerte produkt.

Racket:        

Du kan låna racket den første sesongen. Det kan vera lurt å snakka med trenarane for å få tips dersom du skal kjøpa eigen racket.

Turneringar og sosiale aktivitetar:

Dei som ynskjer det kan vera med på turneringar  i Bergen, på Stord og andre stader. I tillegg arrangerer me eigne turneringar. Me har også sosiale aktivitetar, som til dømes juleavslutning. Ein må betala ekstra for å vera med på turneringar og nokre av dei sosiale aktivitetane.

Bordtennis for alle!

Hardanger BTK ynskjer å gje eit godt tilbod til alle – uansett alder, kjønn, nasjonalitet, nivå og funksjonsevne! Ein video om klubben vår finn du her.

Informasjon:

All informasjon vert lagt ut på denne heimesida. Du finn oss også på Facebook. Me sender elles ut informasjon via mail til alle aktive medlemer.

Kontaktpersonar: 

Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Jan Visser (95559212, jan@janenfelieke.com)